Pravidlá

1. Pravidlá pre rok 2019

Organizátor podujatia (riaditeľ podujatia, alebo ním poverená osoba) si vyhradzuje právo na výnimky a technické kontroly v priebehu celých pretekov. Konečné rozhodnutie o výsledku kontroly je v právomoci organizátora podujatia /riaditeľa podujatia alebo nim poverenej osoby/.

 

1.1 Všeobecné ustanovenia

Motokárový seriál Slovenský kartingový pohár 2019 /ďalej len SKP/ vypisuje Karting Team Topoľčany (KTT). Toto občianske združenie vytvára zjednodušené pravidlá pre seriál SKP 2019 a rozhoduje o všetkých riadiacich a organizačných zmenách.

1.2 Pravidlá a predpisy

Pre seriál SKP 2019 sú platné nasledujúce pravidlá a predpisy:

– všeobecné ustanovenia KTT 2019

– športové pravidlá KTT 2019

– technické predpisy KTT 2019

1.3 Prihlásenie do pretekov – Slovenský kartingový pohár 2019:

Jazdec, ktorý sa chce zúčastniť pretekov SKP 2019, je povinný riadne vyplniť prihlášku na daný pretek a odoslať ju organizátorovi preteku /KTT/ najneskôr 5 dní pred pretekom a štartovné uhradí priamo na mieste preteku pri technickej kontrole.

1.4 Technická kontrola

Technická kontrola bude vykonávaná vždy od 07:00 hod pri platení štartovného a to na mieste určenom organizátorom. Pri TK pre triedy Rotax je potrebné predložiť motor / motory/ s nepoškodenou plombou a identifikačnú kartu od motora, v ktorej bude záznam uvádzajúci zhodné výrobné číslo, zhodné číslo pečati motora, pečiatky a podpisu autorizovaného distribútora alebo servisného strediska, ktoré kontrolovalo a zapečatilo motor….

V prípade neplnoletého jazdca je potrebný rodičovský doprovod.

1.5 Poplatky

Základné štartovné

 1. a) trieda Baby 50   40,- Eur
 2. b) trieda Baby 60   50,- Eur
 3. c) trieda Junior 60   50,- Eur
 4. d) trieda Micro Max 50,- Eur
 5. e) ostatné triedy  50,- Eur v sobotu najneskôr do 10, 00 hod.

zvýšené štartovné

 1. a) trieda B50 60,- Eur
 2. b) rieda B60 a J60   70,- Eur
 3. c) trieda Micro Max 70,- Eur
 4. d) ostatné triedy 70,- Eur

Po uzavretí štartovej listiny po 10:00 hod. (v sobotu), alebo pri neprihlásení sa online registráciou na daný pretek, alebo nakoiec nebude pripustení do preteku vôbec./rozhodnutie organizátora/

1.6 Vypísané triedy pre SKP 2019

Trieda                       Vek                            Hodnotenie

Baby 50                   4 – 8 rokov                  samostatné

Baby 60                   6 – 10 rokov                samostatné

Junior 60                 8 – 13 rokov                samostatné/lic. 5+ samostatné

Micro Max               7 – 12 rokov                samostatné/lic. 5+ samostatné

Open 390                od 15 rokov                 samostatné

Rotax Mini Max       9  – 13 rokov               samostatné

Rotax Max              od 14 rokov                 samostatné/lic. 5+ samostatné

Rotax Max DD2      od 15 rokov                 samostatné

Rotax Max Junior   12-16 rokov                 samostatné/lic. 5+ samostatné

KZ Senior               od 50 rokov                 samostatné

KZ Junior                od 15 rokov                 samostatné/lic. 5+ samostatné

KZ Master“s            od 35 rokov                 samostatné

Stanovená minimálna veková hranica musí byť dovŕšená v kalendárnom roku 2019.

1.7 Účastníci

Seriál SKP je prístupný pre širokú verejnosť od 4 rokov a s technikou zodpovedajúcou technickým predpisom SKP 2019 ak budú mať potrebné doklady, ktoré vyplývajú z povinnosti jazdca.

Organizátor seriálu SKP  si vyhradzuje právo preveriť znalosť predpisov a technickú spôsobilosť jazdcov.

1.8 Zdravotná spôsobilosť

Každý účastník seriálu SKP 2019 je povinný absolvovať lekársku prehliadku s lekárskym potvrdením /platnosť 2 roky/, pred prvými pretekmi u svojho obvodného lekára a tým potvrdzuje svoju schopnosť zúčastňovať sa motokárových pretekov. (Tlačivo dostupné na web stránke na stiahnutie)!!!!!!!!!

1.9 Systém pretekov a jázd

SKP 2019 sa skladá z pretekov zaradených do jedného seriálu.

Časový harmonogram bude vypísaný na každé podujatie samostatne.

1.10 Orientačný časový harmonogram

Sobota:

7:00 – 10:00…..Technické preberanie

8:00 – 11:30…..Voľné tréningy

11:30 – 12:00.. Rozprava

12:00 – 13:30…Meraný tréning

13:30…………… Štart prvej jazdy

15:30…………… Štart druhej jazdy

17:30…………….Vyhodnotenie

1.11 Hodnotenie a bodovanie

Na jednotlivých pretekoch SKP  budú bodovaní všetci jazdci vo vypísaných triedach pre rok 2019. Organizátor  pretekov /riaditeľ pretekov, alebo nim poverená osoba / ocení prvých šiestich jazdcov v každej triede, v ktorej bude minimálny počet štartujúcich 6. V triede Baby 50 a Baby 60 budú ocenení všetci jazdci.

Víťazi jednotlivých tried v seriáli SKP budú vyhlásení na konci sezóny 2019 a ocenení budú prvý piati jazdci.

Vyhodnotení budú iba pretekári a triedy, ktoré budú mať odštartované minimálne 4 a viac pretekov za sezónu 2019.

1.12 Autorské práva

Všetky autorské práva si vyhradzuje organizátor seriálu SKP 2019 KTT /Karting Team Topoľčany/.

KKT v zastúpení poverenej osoby môže udeliť autorizáciu na zhotovenie fotografických, alebo audiovizuálnych záznamov pre osoby a organizácie na ich žiadosť pre začiatkom podujatia. Rovnako platí zákaz kopírovania informácii a materiálov uverejnených na internetovej stránke www.slokap.sk, pre účely ďalšieho publikovania.

1.13 Povinnosti jazdcov

– lekárska prehliadka s lekárskym potvrdením /platnosť 2 roky/.

– podanie online prihlášky k jednotlivým pretekom.

– odovzdať vyplnenú technickú kartu a prihlášku na danom preteku.

1.14 Vylúčenie z pretekov

– V prípade že sa pristihne pretekár na trati bez zaplateného štartovného /bez nálepky/ bude vylúčený z pretekov.

– V prípade že pretekár, ktorý bol niekoľko krát napomenutý riaditeľom pretekov za nešportové správanie a napriek tomu bude stále v tomto pokračovať, bude ihneď vylúčený z pretekov bez nároku na vrátenia štartovného.

– V prípade, že sa zistí u pretekára nepovolené palivo počas pretekov, bude ihneď vylúčený z pretekov a bez nároku na vrátenia štartovného.

– V prípade hrubého porušenia tech. predpisov, nerešpektovanie pokynov organizátora (riaditeľa pretekov, alebo ním poverenej osoby) a prítomnosť alkoholu u pretekára, má organizátor(riaditeľ pretekov, alebo ním poverená osoba) právo pretekára vylúčiť z preteku, bez nároku na vrátenia štartovného.

– Jazdec zodpovedá za svojho mechanika a doprovod. V prípade nešportového správania /fyzický útok, vulgárne napádanie/ vylúčenie pretekára z preteku, bez nároku vrátenia štartovného/.

2. Športové pravidlá – Slovenský kartingový pohár 2019

2.1 Organizačné záležitosti

KTT určí na každé preteky riaditeľa pretekov, technického komisára a ostatných činovníkov.

2.2 Technická kontrola

Na technickú kontrolu bude vždy na každých pretekoch určené miesto, kde sa zaregistrujú pretekári so svojou technikou a vyplnenou technickou kartou a prihláškou.

Na tejto kontrole bude skontrolované

 1. a) technika jazdca:

‐ bezpečnostné lanká brzdy

‐ podložky medzi každou vzperou a sedačkou

‐ uchytené držiaky plastov

‐ uchytený držiak čipu na meranie časov

‐ základne bezpečnostné prvky

– plomba na motore + tech. preukaz /Rotax/

 1. b) výstroj jazdca/neporušený+neplatná homologizácia/ viac v kapitole výstroj jazdca

‐ kombinéza

‐ prilba

‐ rukavice

‐ topánky

– ochranný límec

Všetky kontroly bude vykonávať technický komisár prípadne riaditeľ pretekov.

Na tejto kontrole sa pretekár zaregistruje a zaplatí štartovné, kde mu bude pridelená nálepka, ktorá musí zostať na viditeľnom mieste po celý deň pretekov. Táto kontrola musí byť ukončená do 10:00 hod. Potom bude uzavretá štartová listina.

2.3 Informácie pre jazdcov a doprovod

Všetky informácie budú vyvesené na oficiálnej tabuli pred vstupom na trať.

2.4 Voľný tréning

Voľný tréning bude rozdelený podľa tried. Počet a dĺžka bude upravená podľa časového harmonogramu na každé preteky.

2.5 Rozprava

Slúži k ústnemu dohovoru medzi riaditeľom pretekov, jazdcami a doprovodom. Bude sa konať vždy pred meraným tréningom a účasť je povinná. Účasť sa bude kontrolovať prezenčnou, podpisovou listinou. V prípade neúčasti, bude chýbajúci jazdec penalizovaný 5 sek. v prvej jazde.

2.6 Meraný tréning

Meraný trénig prebieha podľa tried v trvaní 1×7 minút čistého času, pričom sú merané všetky odjazdené kolá. Trieda Baby 50 má meraný tréning v trvaní 1x5min.

2.7 Predštartový rošt

Je miesto, ktoré slúži k zoradeniu pretekárov pred jazdou. Povolenie na vstup na trať dáva traťový komisár na predštartovom rošte. Vstup do tohto priestoru má iba pretekár a mechanik a vždy s vypnutým motorom. Vypnutý motor musí byť z bezpečnostných dôvodov aj počas pohybu v depe až po príchod k priestoru pre prípravu na štart, na mieste prípravy na štart motor môže bežať za účelom zohrievania, ale počas celej tejto doby musí byť pretekársky stroj pod dohľadom jazdca, alebo jeho mechanika, ktorý plne zodpovedajú za akýkoľvek úraz spôsobený zanedbaním tejto povinnosti.

2.8 Štartový rošt

Na zoradenie na štartový rošt do oboch jázd, je výsledok dosiahnutý v meranom tréningu.

2.9 Štarty

a) letmý – Baby 60, Junior 60, Micro Max, Mini Max, Honda 390, Rotax Max, Rotax Junior, Rotax DD2

b) pevný – všetky triedy KZ, Baby 50

2.10 Počet kôl a jázd

Trieda          Počet kôl            Počet jázd

Baby 50              8                          2

Baby 60            10                          2

Junior 60          10                          2

Micro Max         10                          2

Mini Max           13                          2

Honda 390        13                          2

Rotax Max,DD2 15                         2

Rotax Junior      15                         2

KZ Senior          13                         2

KZ Mas.+Jun.    15                         2

2.11 Výsledky a hodnotenie

‐ Všetky výsledky budú po spracovaní vyvesené na oficiálnej tabuli.

‐ Celkový výsledok pretekov je súčet oboch bodovaných jázd.

– V prípade zhody bude rozhodovať meraný tréning.

‐ V rámci jedných pretekov, pôjdu dve samostatne bodované jazdy.

‐ Do celkového hodnotenia sa započítavajú všetky bodované jazdy v seriáli SKP 2019.

‐ Celkový víťaz pretekov pre danú triedu je ten, ktorý získa najväčší počet bodov z oboch jázd.

 Bodovanie jázd:

MIESTO  1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BODY 25 20 16 13 11 10 7    6    5  4    3    2  1

Body budú pridelené iba pretekárovi, ktorý odjazdí viac ako 60% jazdy.

2.12 Celkové hodnotenie SKP  2019

 1. a) Do seriálu SKP 2019 budú započítané všetky dosiahnuté body z jednotlivých pretekov. Víťaz seriálu SKP 2019 sa stáva pretekár, ktorý získa najväčší počet bodov. Pri zhode bodov rozhoduje, kto získal viac lepších dosiahnutých bodov, alebo kto ich získal skôr.
 2. b) Do celkového hodnotenia sa započítavajú všetky triedy, ktoré budú mať odštartované 4 a viac pretekov s celkového počtu 7.
 3. c) Ocenení budú prvý piati pretekári v každej triede a musia mať odjazdené 4 a viac pretekov.

2.13 Sankcie a penalizácie

‐ Vo formovacom kole je zakázané obiehanie, každý pretekár si drží svoju pozíciu. V prípade porušenia pravidla bude pretekár odsunutý na koniec štartového poľa.

‐ Pri bránení predbiehania je povolené meniť smer jazdy iba 1krát. Pri úmyselnom bránení bude pretekár penalizovaný 10 sec.

‐ Pri nedodržaní minimálneho váhového limitu, bude pretekár vylúčený z jazdy /meraného tréningu/ . Tolerancia váhy je do 0,5kg.

‐ Pri porušení Tech. predpisov  bude pretekár z preteku DQ bez nároku na vrátenia štartovného.

– Za padnutý predný nárazník bude jazdec potrestaný 5 sekundami. V prípade, že sa jeho vina preukáže. V prípade snahy o nahodenie predného nárazníka  po skončení závodnej jazdy pred kontrolou technickým komisárom, je jazdec potrestaný  diskvalifikáciou z jazdy.

‐ Nepovolená šírka zadnej osi bude penalizovaná 10 sec. Šírka zadnej osky je max. 140 cm pre Honda 390, Rotax, KZ a šírka 110cm pre Baby 60 , Micro Max a Junior 60.

– Prekročenie max otáčok Baby60 a Junior60 do 200 otáčok za min. penalizáciu:10 sekúnd

– Prekročenie max otáčok Baby60 a Junior60 nad 200 otáčok za min penalizáciu: vylúčenie

 

2.14 Podávanie protestov

Podanie protestu na konkrétneho pretekára, alebo priestupok, je možné iba do 30 min. od ukončenia meraného tréningu, alebo jazdy. Po tomto termíne už nie je možné podať protest. Protest je možné podať písomnou formou a zaplatení poplatku vo výške 170,- Eur, riaditeľovi pretekov.

3. Technické predpisy SKP 2019

3.1 Podvozok

a) musí zodpovedať s homologizačným listom

b) musí byť vybavený poistným lankom tiahla brzdy / pre triedu Baby 50 doporučené/

c) medzi každou vzperou a sedačkou je povinnosť mať kovovú podložku o priemere min. 40mm a hrúbke min. 1,5mm.

d) zadný široký nárazník je povinný plastový, a však môže byť použitý aj široký kovový od výrobcu. Podmienkou je, že musí spĺňať účel ako plastový.

e) predný padací nárazník je povinný pre všetky triedy /okrem Baby 50, Baby 60, Junior 60 a Honda/

3.2 Motor

a) musí zodpovedať s homologizačným listom vrátane karburátoru a výfuku pre danú triedu.

b) akékoľvek nepovolené úpravy budú penalizované vylúčením z pretekov a v prípade opakovania vylúčením z celého seriálu.

c) posudzovanie prípadných rozdielov je v právomoci TK (tech.komisára) a RP (riaditeľa pretekov).

3.3 Chladič

Ako chladiaca kvapalina je povolená iba voda a povolený je iba jeden chladič, v prípade vysokej teploty /30°C a viac/ môže riaditeľ pretekov povoliť prídavný malý chladič.

3.4 Palivo

a) povolené palivo je bezolovnatý benzín s oktánovým číslom max.100 a bez akýchkoľvek prísad okrem oleja a na každý pretek bude určená benzínová pumpa, kde si bude možné natankovať palivo pre daný pretek.

b) použitie benzínu s vyšším oktánovým číslom, alebo palivom z inej než určenej benz.pumpy je hrubé porušenie predpisov.

c) v prípade podozrenia nejakého jazdca, bude odobratá vzorka z palivovej nádrže motokáry TK a bude odoslaná na kontrolu. Ak sa zistí porušenie na mieste, tak bude jazdec vylúčený z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného. Ak sa zistí až po pretekoch, tak mu budú odobraté všetky body, ktoré dovtedy dosiahol.

3.5 Hmotnosť

a) minimálna hmotnosť je kompletná motokára s pretekárom v kompletnej výstroji.

b) prípadné závažie musí byť uchytené pevne na ráme, alebo sedačke a musí byť uchytené dvomi skrutkami o priemere 6 mm. max hmotnosť jedného závažia nesmie byť väčšia ako 2kg, alebo na výnimku riaditeľa pretekov na zvýšenie hmotnosti a po schválení technického vyhotovenia dováženia technickým komisárom.

c) v prípade nedodržania váhového limitu, bude pretekár vylúčený z jazdy. Pri opakovanej nízkej váhe, bude pretekár vylúčený z celého preteku.

Baby 50 ……………………. 68 kg

Baby 60 …………………….100 kg

Junior 60…………………… 110 kg

Micro Max…………………..110kg

Honda 390………………… 185kg

Rotax Mini Max………….. 130kg

Rotax Max Junior……….. 145 kg

Rotax Max…………………. 165 kg

Rotax DD2…………………. 173kg

KZ Senior …………………..180 kg

KZ Junior ………………….. 175 kg

KZ Master“s…………………180 kg

3.6 Predpisy pre triedy

3.6.1 Baby 50

a) pneumatiky : suché – voľné, mokré – voľné

b) brzdy – hydraulické, alebo mechanické na zadné kolesá.

c) motor – Blue Bird N57, Comer E 50, Honda GX 35, IAME M1 50,všetky v sériovom prevedení. Na motor Blue Bird je povolený bočný nasávač vzduch na valec, pri teplote nad 28 stupňov .(povolí riaditeľ preteku)

d) prevody – Blue Bird N 57 9 – 80, Comer E50 10 – 88, IAME M1 11 – 88, Honda GX 35 10 – 88

e) rázvor – maximálne 860mm.

f) maximálna šírka zadnej osi je 1040 mm a vpredu 920mm.

3.6.2 Baby 60

Motor – Baby 60:

a) pneumatiky: suché – Mojo C2 / 4“ + 5“/, mokré – Mojo W2 (4,5“+4,5“), W3 alebo CW

– maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) motor – vzduchom chladený o obsahu 60ccm

‐ podľa registračného listu: (2010-2014):

 • COMER- KWE 6 TAG 01/MT/14 PARILLA –60MiniSwift 02/MT/14
 • LENZO – LK 06/MT/14 BMB – RAM 05/MT/14
 • MAXTER – Maxterino 04/MT/14 VORTEX – MR2 03/MT/14
 • TM – 2015 – 2019

– karburátor – sériový max.14mm, Dell´Orto PHMB14, Tryton VMC

–  prevod – 11/80

– obmedzovač na 11.000 ot/min.

– spojka – spína pri max. 6.000 ot/min.

c) podvozok – rázvor max do 950mm.

– rám – priemer trubiek max. 28mm

– zadná osa – priemer max. 30mm

– brzdy – mechanické alebo hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá

-podľa registračných listov: (2015-2019)

 • TM
 • LENZO LK 12
 • MAXTER
 • PARILLA
 • VORTEX

– sviečka M14x1,25 max. dĺžky 18mm s jednou elektródou

– integrovaný elektrický štartér, analogové zapaľovanie

– spojka so záberom pri max. 5500 ot/min.

–  karburátor – sériový max.14mm, Dell´Orto PHMB14, Tryton VMC

–  prevod – 11/80

– obmedzovač na 11.000 ot/min.

– spojka – spína pri max. 6.000 ot/min. 

3.6.3 Junior 60

a) Pneumatiky suché – Mojo C2“(4“+ 5“) , mokré – Mojo W2 (4,5“+4,5“) , W3, alebo CW 

– maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) brzdy – hydraulické, alebo mechanické na zadné kolesá.

c) motor – dvojtakt s obsahom do 60 cm3, odstredivá spojka, el. štartovanie.

– podľa registračných listov: (2010-2014):

 • o COMER- KWE 6 TAG 01/MT/14 PARILLA – 60 Mini Swift 02/MT/14
 • o LENZO – LK 06/MT/14 BMB – RAM 05/MT/14
 • o MAXTER – Maxterino 04/MT/14 VORTEX – MR2 03/MT/14

– podľa registračných listov: (2015-2019)

 • o TM
 • o LENZO LK 12
 • o MAXTER
 • o PARILLA
 • o VORTEX

– sviečka M14x1,25 max. dĺžky 18mm s jednou elektródou

– integrovaný elektrický štartér, analogové zapaľovanie

– spojka so záberom pri max. 5500 ot/min.

– karburátor – sériový max.18mm, Dell´Orto PHBG18BS reg.2523 alebo Tryton VMC18

– výfuk – predpísaný, jednotný, podľa registračného listu výfuku pre Junior 60

– tlmič sania – predpísaný, jednotný, podľa registračného listu tlmiča sania pre Junior 60

– spojka so záberom pri max. 5500 ot/min

– obmedzovač na 14.000 ot/min.

d) podvozok:

– rázvor – max. do 950 mm

– rám – priemer trubiek max. 28mm

– zadná osa – priemer max. 30mm

– brzdy – mechanické alebo hydraulické pôsobiace iba na zadné kolesá

3.6.4 Honda 390:

a) pneumatiky : suché – Dunlop SL1, mokré – voľné

 – maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) brzdy hydraulické na zadné kolesá.

c) motor – štvortakt s obsahom do 390 cm3

d) pre Hondu – karburátor Keihin s priemerom max.21mm a sacím potrubím sériovým od MS kartu.

3.6.5 Rotax Max + Junior + DD2 + Micro Max + Mini Max

a) Pneumatiky:

suché – pre Rotax Max Junior – Mojo D2                       

pre Rotax Max – Mojo D5                                                                                                               

pre Rotax Mini Max – Mojo D2

pre Rotax Max DD2 –  Mojo D5

pre Rotax Micro Max – Mojo C2

pre všetky triedy sú vypísané mokré pneu – Mojo W2, W3 a pre Rotax Micro Max aj CW /predné/

 – maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) V triede DD2 sú povinné predné brzdy ovládané nohu.

c) všetky predpisy pre tieto triedy sú podľa ročenky SAMŠu pre rok 2016 až 2019/povolené sú: stará elektrika, karburátor, výfuk a valec v ľubovoľnej kombinácií/ a s vekovou výnimkou od 12-16r. pre triedu Rotax Junior pre tento rok.

3.6.6 KZ Senior

a) Pneumatiky: suché – voľné – max. médium ,mokré – voľné

– maximálne  1sada + 1pneumatika označená TK na kvalifikáciu a obe jazdy.

b) motor – dvojtakt, vodou, alebo vzduchom chladený s obsahom do 125 cm3.

c) karburátor – (voľný) s max. priemerom difúzora u klapky 30 mm a u šúpatka 39 mm.

d) prevodovka 3 – 6 rýchlostí.

e) vzduchové filtre sú povolené – s novou a aj starou homologizáciou…

f) výfuk – podľa homologačného listu výrobcu pre daný typ motora

g) tlmič výfuku – je povolený aj staršej homologácie,ale od roku 2020 bude povolený iba najnovší model, homologácia od roku 2017!!!!!!

Do triedy KZ Senior budú zaradení pretekári /amatéri/ so staršou technikou t.j. 2007 a staršia/motor+podvozok/ , aj keď vek pretekára nebude 50 a viac rokov.

3.6.7 KZ Master’s

Podľa triedy KZ Senior

3.6.8 KZ Junior:

Podľa triedy KZ Senior

V prípade jazdcov s Licenciou, platia predpisy podľa ročenky SAMŠu pre rok 2019..

3.7 Výstroj pretekára

a) Prilba – integrálna, uzatvorená s homologizáciou pre motokárový šport aj už neplatnou homologizáciou, prípadne s homologizáciou na cestnú premávku.

b) Ochranný golier – pre triedu Baby 50, Baby 60 a Junior 60 – povinný a pre ostatné triedy sa odporúča.

c) Kombinéza – overal, pokrývajúci celé telo vrátane nôh a rúk, aj s už neplatnou homologizáciou, bez zásadného a viditeľného poškodenia.

d) Rukavice – pár rukavíc, pokrývajúce celé ruky.

e) Obuv – musí byť vysoká, nad členky.

3.8 Iné ustanovenia

V  prípade potreby určí riaditeľ pretekov pretekárov, ktorí sa musia podrobiť technickej kontrole aj počas pretekov. Túto kontrolu vykoná TK a výsledok odovzdá riaditeľovi pretekov.

 

Organizátor seriálu –  Slovenský kartingový pohár 2019:

Karting Team Topoľčany, Palárikova 984, Topoľčany 95501